LAD | ITA | DEU | ENG

8 de merz 2024 - Di nternaziunel dl’ëiles

Matinée – Stories de ëiles de Gherdëina dl 18ejim y 19ejim secul

 
Testemunianzes abinedes ca ora di archifs
y purtedes dant da Marta Valersi y Josef Nössing.
Tla rujeneda tudëscia.
 
Vënderdi ai 8 de merz dl 2024
dala 10:30 nchin la 12 tl Museum

 
 
Curta descrizion: La matinée pieta n viac tres la storia dl’ëiles de Gherdëina tl 18ejim y 19ejim secul. L ie stories vëires vivudes de zandleres y zandlëtes, zipladësses, marcadëntes y buteghieres, de chëles che purtova ora l pan y de chëles che jiva cun si marcanzia ora per l mond, de sarturësses y de fanceles y de mo truepa d’autra ëiles y de d’autri mestieres. L vën a lum destins, situazions datrai nce tragiches, coche gaujes de na mort. Danter i argumënc tratei vëniel dant i luesc ulache les jiva a abité do maridé, dla opres a fin de bën dla benefatëures, la posizion soziela y giuridica dl’ëila ti seculi passei.

La testemunianzes crisses ora dai documënc nes juda a ntendër chësta vites, coche nce la ndesfides y i suzesc dl’ëiles de Gherdëina te n tëmp de mudazion soziela y politica cun ndesfides nce economiches.

Reladëures:
Marta Valersi se dà bele ju da truep ani cun la trascrizion de documënc dla storia de Gherdëina tl Archif storich dla Pruvinzia.
Josef Nössing lëura da n grum de ani incà te deplù pruiec dl Museum y se dà ju cun la storia dl nridlamënt de Gherdëina. Ël ie nce autëur dla publicaziun nueva "Frühes Gröden" data ora dal Museum Gherdëina d’autonn 2023.


Fotografia ora dl liber "S. Cristina 1870–1970", Cunsëi de furmazion de S.Cristina, © 2009
Fotografia ora dl liber "S. Cristina 1870–1970", Cunsëi de furmazion de S.Cristina, © 2009
Foto: ntëur l 1948. Marieusa Bergmeister dla Mëunies (a man drëta), Lena Insam da Ruacia y si muta Anna. Anda Marieusa fova pa drët cunesciuda: Ntan la seconda viera jivela da cësa a cësa a vënder zaharin l nascundan bel sot te si chitl, ajache l fova pruibì.