LAD | ITA | DEU | ENG

Mejes: sotrisseda la mpurtanza di mejes storics pra l cunvëni ai 21 de fauré 2020

Descuscion sun l daunì di mejes – Assessëura Kuenzer: “Ie ncurajei duc a vaghé l mantenimënt di mejes”

La mpurtanza di luesc da paur storics per l’identità y l paesaje y l bujën de si mantenimënt ie ncuei (21 de fauré) mo n iede unida sotrisseda pra n cuvëni a Urtijëi metù a jì n ucajion dla cuntlujion dla mostra dl Museum Gherdëina “Mejes – luesc da paur te Gherdëina: la memoria de na cuntreda”.

Politics, aministradëures, respunsabli di bëns culturei, planificadëures dla cuntreda, patrons, architec, nsenianc, operadëures turistics, reprejentanc dla lies per natura y usanzes y tuadëures: la lingia di partezipanc y dla partezipantes al cunvëni urganisà dal Museum Gherdëina tla Cësa de Cultura a Urtijëi fova longia y deferenzieda. Ma mpò foven a una n cont dl bujën dl mantenimënt di mejes storics coche testemunianzes dl passà y dl’arpejon culturela architetonica. Nsci à l ambolt de Urtijëi Tobia Moroder auzà ora la mpurtanza dl’agricultura, de si tradizion y frabiches per la valeda sibe per l’economia che nce per l mantenimënt dla cuntreda da mont. Y Marie Theres Thaler, presidënta dl Museum Gherdëina, à sotrissà ora l valor dl proiet “Mejes” coche cuntribut ala storia culturela dla populazion ladina.

Snait per l mantenimënt

A una na foven ncuei nia mé n cont dl mantenimënt, ma nce n cont dl fat che l ie na desfideda. Chësc à dit l’assessëura provinziela Maria Hochgruber Kuenzer: “Ai patrons di mejes storics ti sàl che ressané si mesc ie n gran pëis y mpëni, datrai n pëis y n mpëni massa granc.” L’assessëura provinziela à nce auzà ora che la cunësc truep patrons de mejes che à legrëza de pudëi mustré ca si frabiches da paur storiches lascia udëi i tëmps y la stories dla persones che à vivù laite. “Perchël ncurajei duc a vaghé l mantenimënt di mejes”, nsci Hochgruber Kuenzer.

Ala medema maniera à ncuei nce argumentà Helmut Stampfer, l respunsabl da n iede dla Repartizion provinziela bëns culturei: “Per i patrons de n luech da paur ne ie l mantenimënt de na vedla frabica nia zeche che muessa vester. L ie perchël de bujën de ti dé na mutivazion.” Chësta mutivazion possa vester na nuzeda abitativa o la “feries te n monumënt da paur”, nsci Stampfer. Nia per nia mira l proiet “Mejes” dl Museum Gherdëina a abiné formes de nuzeda nueves per mejes storics nia nuzei.

Ncëria soziela

L’architetura particulera di mejes storics ie unida metuda tla lum ncuei da Joachim Moroder che ie stat per truep ani prufessëur d’architetura tla Università de Dispruch. “I vedli mejes ie datrai la frabiches plu modernes” , à dit tan bën Moroder fajan referimënt a si architetura che ie unida crieda ora dla cuntreda. “La frabiches y la cuntreda forma na unità”, nsci Moroder, che ova tl 2008 dat l mpuls a y si sustëni per la realisazion de n relevamënt di mejes tres l Museum Gherdëina.

Lascian valëi la “modernità” di mejes à l prufessëur emirità Joachim Moroder purtà a esprescion si scetizism. La à sotrissà che iust te raions te chëi che l turism à na gran mpurtanza iel debujën de mantenì l’identità dl raion contra la prescion dl’economia y dla globalisazion. Acioche i mejes storics ne devënte nia ënghe vitimes de chësta prescion iel de bujën de – y tlo fova ncuei i referënc a una – n mpëni sustenì da gran pert dla populazion.

“La scunanza di bëns culturei ie na ncëria che muessa unì purteda inant dai respunsabli dla cultura, dla urbanistica y dla defendura dla natura” nsci Karin Dalla Torre, diretëura dla Repartizion Bëns culturei. “L ie de bujën de ti jì permez a na maniera interdisziplinera y politich-soziela ai bëns culturei materiei y imateriei, acioche i posse svilupé si forza de identificazion per na cualità de vita tl daunì.”

Sensibilisazion y stima tres savëi

Davia che l ie de bujën de na rë sterscia per na tel vijion sozio-politica ie l barat danter duta la pertes tuchedes na seva dl proiet “Mejes” dl Museum Gherdëina. “Leprò vëniel n lëur de nrescida mirà che uleron mo renfurzé ti ani che vën” tlarësc la diretëura dl Museum Paulina Moroder. Iust tl ciamp dla storia dla frabiches y di mejes vëniel purtà inant n proiet de stude de n valgun ani dal storich Josef Nössing y bele ti mënsc che vën uniral nvià via mo n auter proiet cuncret de nrescida. “Plu che savon de ch’sta frabiches storiches y majer che ie l valor che ti dajon”, nsci Moroder.

Cun chësta maniera de ti jì permez ala tematica ie nce l architet y tuadëur Giacomo Menini dl’Università de Milan a una, che à auzà ora ncuei che la va dantaldut de sensibilisazion. “Y chësc ie n pont che ne reverda nia mé l legisladëur, ma duta la sozietà”, nsci Menini. Cie che ie perchël de bujën ie na cumbinazion danter n dilaogh a livel de sozietà y na scunanza di mejes efizienta.

Al espert de cultura da mont Annibale Salsa ti iel ncuei unì sëurandat la ncëria de tré adum cie che ie unì ora dal cunvëni. “Per renfurzé la identità de na cumenanza muessen ti cialé a si ravises, a chëi aspec culturei che la defrenziea da duta l’autres”, nsci Salsa. L’auternativa ie na uniformazion y n livelamënt che splana ora y cancelea dut. Chësc ne uel danz nia dì che n dëssa se taché cun ncresciadum al passà ma, alincontra, nterpreté da nuef la tradizion. “L daunì”, nsci Salsa, “à n cuer storich”.

La mostra fina via, l proiet va inant

Cun chësc cunvëni de stlujura à l Museum Gherdëina finà via la mostra sun i mejes tla Cësa de Cultura a Urtijëi. Ma la fotografies de Václav Šedý ie mo da udëi nchin n dumënia. ”La fotografia resta for mo l mesun plu efizient per documenté la realtà”, nsci Šedý, “y la ie, per cie che reverda i mejes, n strumënt de analisa de na cultura da mont de marueia”. Da udëi nchin n dumënia ie nce i lëures di maduranc y dla madurantes dla Scola d’Ert “Cademia” de Urtijëi, che ie unic fac tl cheder dl proiet “Mejes”.

Dadedò jirà la mostra itineranta inant tres l raion dl’Elpes. Y nce l proiet “Mejes” unirà svilupà inant. “Adum cun i partneri nueves che on cunesciù n ucajion de chësc proiet ulessans lauré inant per sensibilisé la generazion jëuna n cont dla mpurtanza di mejes storics y n cont de si mantenimënt”, sotrissea ala fin la diretëura dl museum Paulina Moroder.

Per de plu nfurmazions:
Paulina Moroder
Diretëura dl Museum Gherdëina
Tel. +39 338 6040477
E-Mail: p.moroder@museumgherdeina.it <mailto:p.moroder@museumgherdeina.it>
---------------

MEJES de Gherdëina. La memoria de na cuntreda

CUNVËNI DE STUDE

Vënderdi, 21.02.2020, 14.00 – 18.00
Cësa de Cultura, Mostra MEJES

Rujneda dla relazions: tudësch y talian


PROGRAMM / PROGRAMMA


14:00
Registrierung / Registrazione (nur für Architekten*innen und Lehrer*innen notwendig / solo per architetti e insegnanti)

14:30
Grußworte / Parole di saluto
Tobia Moroder, Bürgermeister von St. Ulrich / Sindaco di Ortisei
Maria Hochgruber Kuenzer, Landesrätin für Raumentwicklung,
Landschaft und Denkmalpflege / Assessore allo Sviluppo del territorio, Paesaggio e Beni culturali

Einführung / Introduzione
Paulina Moroder, Direktorin des Museum Gherdëina / Direttrice del Museum Gherdëina
Václav Šedý, MEJES-Fotograf / Fotografo dei MEJES

15:00
Teil 1 / Prima parte
Grödner Bauernhöfe: Möglichkeiten der Erhaltung
Masi della Val Gardena: possibilità di conservazione

Karin Dalla Torre, Direktorin der Landesabteilung Denkmalpflege / Direttrice della Ripartizione Beni culturali
„Zukunft für die Vergangenheit: Ziele und Strategien der Denkmal pflege und des Denkmalschutzes in Südtirol“

Giacomo Menini,
architetto e docente presso il Politecnico di
Milano / Architekt und Lehrender am Polytechnikum Mailand
“L’architettura rurale delle Alpi. Un patrimonio da conoscere e tutelare”

15:40
Stellungnahmen von / Considerazioni di
Georg Lardschneider, Ingrid Demetz, Vertreter der Bauernvereinigungen von Gröden / rappresentanti delle Associazioni contadine della
Val Gardena
Raffael Prugger, Eigentümer eines sanierungsbedürftigen Hofes / proprietario di un maso da ristrutturare

Diskussionsrunde mit / Tavola rotonda con
Maria Hochgruber Kuenzer, Tobia Moroder, Karin Dalla Torre, Giacomo Menini

16:10
Pause / Pausa

16:20
Teil 2 / Seconda parte
Bäuerliche Architektur und Landschaft im Spannungsfeld zwischen Tradition und Gegenwart
Architettura rurale e paesaggio tra tradizione e presente
Luisa Bonesio, già Professore Associato di Geofiosofia del paesaggio / ehem. Professorin für Geophilosophie der Landschaft
“Architettura e montagna: il paesaggio tra nostalgia e spettacolarizzazione”

Helmut Stampfer, ehem. Landeskonservator /già Soprintendente ai Beni culturali
”Ate Bauernhöfe: Kulturdenkmäler mit Zukunft“

17:00
Diskussion / Dibattito
mit / con
Annibale Salsa, Esperto di cultura alpina, membro della Fondazione Dolomiti-UNESCO / Experte für alpine Kultur, Vertreter der Stiftung Dolomiten-UNESCO
Sylvia Dell’Agnolo, Vertreterin der Kammer der Architekten R.L.D. Bozen/ Rappresentante dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Bolzano
Claudia Plaikner, Obfrau des Heimatpflegeverbandes Südtirol /
Presidente dell’Associazione Heimatpflegeverband Südtirol
Paolo Biadene, Amt für Landschaftsplanung / Ufficio Pianificazione paesaggistica

Moderation / Moderatore: Joachim Moroder, ehem. Univ.-Prof. Architekturfakultät Innsbruck / già Professore del Politecnico di
Innsbruck

17:50
Sintesi della Giornata
Annibale Salsa

</b>
Zum Abschluss der Tagung laden wir zu einem Umtrunk.
Alla fine del convegno seguirà un rinfresco.

Tagungssprachen / Lingue del convegno
Deutsch und Italienisch / Tedesco e italiano

Eintritt frei / Ingresso libero
Keine Anmeldung erforderlich / Senza prenotazione

Akkreditierung / Accreditamento

Die Abschlusstagung ist von der Kammer der Architekten R.L.D. Bozen
akkreditiert (3 BFC) / La Giornata di studi è accreditata dall’Ordine degli
Architetti P.P.C. di Bolzano (3 CFP).

Konzept / Concetto
Paulina Moroder, Václav Šedý

Koordinierung und Organisation / Coordinamento e organizzazione
MUSEUM GHERDËINA
Paulina Moroder
p.moroder@museumgherdeina.it
M +39 338 6040477


Mejes_Finissage A3.pdf