LAD | ITA | DEU | ENG

Mejes storics de Gherdëina śën nce da udëi tl Arlberg

I mejes storics de Gherdëina ie da udëi ntan dut l mëns de utober tl Arlberg- scenoauter tla forma de na mostra itineranta che ie unida giaurida la sada passeda tl “Museum im Wald” tl Klostertal.

La mostra itineranta dl Museum Gherdëina dal titul: „Mejes - la memoria de na cuntreda“ fova bele njinieda dal 2019. Per l Museum dl Arlberg ie chësta mostra n cumplemënt a si pruiet “Historische ArchitekTouren“, pra chël che ëi se à dat ju cun la tueda y documentazion dl’architetura de si cuntreda. “La mostra sun i mejes tl Klostertal Museum dà la puscibltà de udëi sëura i cunfins ora”, dij l presidënt dla lia dl Museum, Christof Thöny.
Il Museum Gherdëina ne se dà te si pruiet “Mejes” nia mé ju cun la documentazion. “Nosc pensier ie chël de sensiblsé l plu che la va la populazion per si particulariteies, per si belëzes y per l valor culturel de nosc parimone architetonich, cun l fin dl varenté per la generazions che vën do”, dij Paulina Moroder, diretëura dl Museum.

N sada ai 2 de utober ie unida giaurida la mostra „Mejes” tl Museum Klostertal. L fova leprò l sëurastant dla lia dl Museum Klostertal, Christof Thöny, la cuordinadëssa Kathrin Novis, l assessëur regiunel y culturel dla zità de Bludenz Christof Thoma, l fotograf Václav Sèdy y la diretëura dl Museum Gherdëina, Paulina Moroder.

Tlo van al film

Museum Klostertal

 Tl vedl tublà “Thöny-Hof” dl Klostertal Museum, à la mostra “Mejes” abinà na luegia ideela per presenté i mejes storics de Gherdëina. L “Thöny-Hof” ie unì abità nchin tl 1959. Per si originalità y si mubilia ie la frabica sota scunanza, la vën nuzeda cun gran entujiasm dala Lia dl Museum Klostertal per dé inant la vita di paures te cundizions nia saurides de chësta valeda.
Tl vedl tublà “Thöny-Hof” dl Klostertal Museum, à la mostra “Mejes” abinà na luegia ideela per presenté i mejes storics de Gherdëina. L “Thöny-Hof” ie unì abità nchin tl 1959. Per si originalità y si mubilia ie la frabica sota scunanza, la vën nuzeda cun gran entujiasm dala Lia dl Museum Klostertal per dé inant la vita di paures te cundizions nia saurides de chësta valeda.