LAD | ITA | DEU | ENG
Cunferënza cun Dr. Josef Nössing (archivar, storich)

Vita da uni di te Gherdëina ntëur l 1630

ai 20 de nuvëmber 2017, dala 20.00
tla sala de chemun a S. Cristina, Streda Chemun 1

Te ciuna cundizions sozieles, politiches y economiches vivova pa la jënt de Gherdëina
dan 400 ani?
Cie zidlovi pa y tant rendova pa si ciamps y preies?
Tant de si rededa tëuta ite cun fadies, messovi pa dé ju?
Co cialova pa ora la vita da uni di tla cumenanza dl luech?

L referënt jirà ite plu sot sun uniun de chisc aspec!

Tla rujeneda tudëscia
Ntreda debant

Josef Nössing à judà pea a mëter su l Archif provinziel dl Südtirol y ie stat si diretëur dal 1986 al 2007. Sëuraprò al lëur d’archivar se dedichea ël nce de tuéda storica.

N culaburazion cun i Cunsëies de Furmazion de S. Cristina y Urtijëi 
Mathias Burglechner, Tirolische Landtafeln, 1611
Mathias Burglechner, Tirolische Landtafeln, 1611