LAD | ITA | DEU | ENG

Mostra itineranta – dal 2020

Mejes de Gherdëina – La memoria de na cuntreda

I mejes de Gherdëina ie architetonicamënter unics tla cuntreda y n valguni va de reviers nchin al 13ejim secul. Sëurapro a si gran valor culturel iesi n archif de savëi dl frabiché tla montes y de formes estetiches. Pervia dla mudazions economiches y sozieles, ma nce la deficulteies y la cëria finanziela canche la va de adaté la cëses y tublëi storics ai bujëns dal didancuei ie chësta frabiches storiches manacedes dal scumparì do y do. Chësc svilup ie plutosc festidient. Cun uni mesc che vën trat ju sfantel n toch de storia culturela de Gherdëina y chësc ie na perduda definitiva per la valeda, si abitanc y nosta cultura materiela alpina.

La mostra fej luné ora cun marueia la belëza di mejes tres la nueva fotografies a blanch y fosch dl cunesciù fotograf d’architetura Václav Šedý.

La mostra ie acumpanieda da n catalogh tla forma de n bel liber d’architetura ilustrà, cun passa 200 fotografies de 71 mejes storics te duc i cater chemuns de Gherdëina y testc te cater rujnedes, publicà dal editëur renumà de Milan “Officina Libraria”. LINK Publicazions

La mostra itineranta patrozineda dala Fundazion Dolomites UNESCO ie metuda a jì en culaburazion cun i Chemuns de Urtijëi, S. Cristina, Sëlva y Ciastel, la Region Trentin-Südtirol y la Repartizion Cultura ladina.

Sce eis ntres ala mostra itineranta "Mejes de Gherdëina – La memoria de na cuntreda” pudëis nes cuntaté tres email ala adrès: info@museumgherdeina.it o nes cherdé su al no. +39 0471 797554.

Respunsables dla mostra itineranta: Dr. Paulina Moroder, Dr. M. Christina Zingerle


Film sun l proiet