LAD | ITA | DEU | ENG

Chronos & Kronos

La misura del Tempo e il tempo della Vita
La mesura dl Tëmp y l tëmp dla Vita


Mostra spezielaTla pitla mostra njenieda ite tla sala dl Museum Gherdëina iel metù ora n vintdoi portaëures de lën, la majera pert ora dla culezion dl Museun o mprestei per ntant da culeziunisć privac, y crisc ora aldò dla formes, di motives y dl tëmp de produzion de chisc pec particulères, che va plu o manco dala metà dl 18ejim nchin ala metà dl 19ejim secul.

L’ëures à senià l passé via di avenimënc, les à regulà i ritms dla vita y dl’azions y les ie nce states simbui de paruda dl bensté y dl prestisc soziel.

L'esposizion nes dà la puscibltà de prijé la cualità tecnica y l valor storich-artistich de chisc portaëures; defati, ie n valguni la esprescion de speculazions y reflescions sapientes, d’autri, alincontra, à n stil scëmpl ma a uni moda elegant, coche per testemunië tan mpurtant che fova l sëniatëmp nuef y l manufat che l teniva.

Al'azetazion dl passé dl tëmp se liëia nce d’autra figures mitologiches che nrichësc la decorazion estetica dl portaëures, coche Mercur, Minerva o Ercul.

La prejënza dla crëusc cristiana te chësta mostra ne ie nia n cajo, ajache la tematica dl Tëmp à da nfé cun la mort. Sëurapro iel metui ora d’autri pitli ogec nteressanc relazionei a „Chronos/Kronos“ y che reverda l tema dla Prudënza, dl memento mori y dl ora et labora.

La mostra cureda da Danila Serafini ie njenieda ite tla sala scultures dl Museum Gherdëina y fej pert dl proiet di Cunsëies de Furmazion de Gherdëina „Dé Tëmp al tëmp“.

Dureda dla mostra: nchin ai 31 de merz 2019La manifestazion fej pert dl proiet di Cunsëies de Furmazion de Gherdëina