LAD | ITA | DEU | ENG

Di internaziunel di museums

Dumënia, ai 12 de mei 2013
Di dla porta davierta, 10.00 - 18.00

Ntreda debant

Ann dl pez da museum 2013: „1000+1 Uni pez à na si storia da cunté“
Duc ie de cuer nviei a tò pea tl museum vel’ pez da fé damat o juech giapà scincà da si genitors o dai nëinesc y nes cunté velch de si lecorc liei al fé damat da pitli.

dala 14-18: Prugram criatif dedicà al „scrin di lecorc“
Granc y pitli possa cialé pro coche l vën turnà popes nfascedes sun na turnadëcia y daldò depënjer si pitla popa coche pludagiut se cialan ju chëles tla mostra. Deberieda ulons nce purvé a fé nstësc cramaices do si fantasia.
L pez tëut pea y che ëise l plu gën, unirà cataloghisà cun l aiut de na persona cumpetënta y tëut su tl scrin virtuel di lecorc.

„Clochards“ y „roba da fé damat“ ie la criazions artistiches che i studënc dl Lizeum artistich Cademia Urtijëi presenterà tl museum n vënderdi, ai 10 de mei dala 10:00, per nvie via l argumënt dl ann.