LAD | ITA | DEU | ENG

Luis Piazza

Luis da Cudan
1908 - 1977

Raimund Mureda

Bera Raimund
1908 - 1985

LUIS PIAZZA y RAIMUND MUREDA

N ucajion di 110 ani dala nasciuda di doi artisć y dl cumplì di 60 ani dla Lia dl Museum Gherdëina

Luis Piazza y Raimund Mureda sarà i prutagonisć de na mostra speziela ti selfs dla Cësa de Cultura de Urtijëi che unirà giaurida n sada, ai 6 d’utober dala 11:00 y che resterà da udëi nchin ai 28 de utober 2018. La mostra ti va do ala fusties criatives de doi persunaliteies zënzauter de gran mpurtanza per l svilup dla scultura y dla pitura te Gherdëina tl 20ejim secul.

Da una pert iel Bera Raimund, scultëur figuratif, che à laurà truep tla mauta cueta, dantaldut do l tëmp de stude cun l prufessëur Arturo Martini, y dal’autra pert, Luis da Cudan, che à laurà sibe tl ciamp dla scultura che te chël dla pitura y chël purtan a esprescion si criatività sibe te na forma figurativa che astrata.

I doi artisć ie liei l un cun l auter per avëi vivù tl medemo tëmp storich, ma nce per avëi tëut pert deberieda a n valguna tl cheder dl muvimënt artistich L Ruscel y per vester stac danter i cumëmbri dla fundazion dla Lia Museum Gherdëina metuda su tl 1958.

L dialogh dla mostra se cuncretisea te n percurs che mët te na relazion strënta i lëures di doi artisć, prejentei adum y regrupei te dejenëies, a na maniera che chi che ti cëla posse udëi cie che Piazza y Mureda à crià tla medema periodes dala furmazion ti ani '30 ala madurtà o ai ultimi svilups ti ani '80, dala sperimentazions tecniches ai sogec crisc ora y nce ala nterpretazions defin persuneles.

La mostra ti va do ala furmazions defrëntes tres scultures y pitures da culezions privates y nia cunesciudes, acumpaniedes da documënc sciche lëtres o menizles de anutazions. I lëures che l publich puderà amiré ie fac de materiai sciche l lën, la mauta cueta, l bront o la piera de belerofon.

La mostra fej udëi pec crisc ora da duta la produzion de Luis Piazza y Raimund Mureda y ie unida metuda a jì dal Museum Gherdëina a Urtijëi, n culaburazion cun la families di artisć y cun tesć scric dala storica d’ert Danila Serafini Bertoldi. La

L’ucaajion per lecurdé i doi artisć ie l 110ejim aniverser dla nasciuda de Luis da Cudan y bera Raimund y dl 60ejim aniverser dla fundazion dla Lia dl Museum Gherdëina, che ie l prim museum metù su te Südtirol do la viera.

La mostra resterà davierta nchin n dumënia, 28 d’utober, cun l orar de giaurida da lunesc a vënerdì dala 15:00 ala 18:00 y sada y dumënia dala 10:00 ala 12.30.


Per nfurmazions:
Paulina Moroder
Museum Gherdëina
T 0471 797554
M 338 6040477
www.museumgherdeina.it

Dureda dla mostra: 7 - 28 de utober 2018

Orares:
lun - ven 10:00-12:00 y 15:00-18:00
sad + dum 10:00-12:30

Giaurida dla mostra:
sada, ai 6 de utober 2018 dala 11
tla Cësa de Cultura, Urtijëi


Paroles de salut:
Marie Theres Thaler, Presidënta dl Museum
Tobia Moroder, Ambolt de Urtijëi

Presentazion dla mostra:
Paulina Moroder, Diretëura dl Museum
Danila Serafini cun cumëmbri de familia di artisc

Mujiga:
Grödner Geigenmusig