LAD | ITA | DEU | ENG

Ie me feje n mandl dla cripl

Lauratuere da Nadel per mutons cun l’artista Margareth Mair Daurú

Maria, Ujep y Bambin Gesù, bò y musciat, pastri y biesces y sambënzënza i Trëi Rëiesc dal Urient: tl lauratuere da Nadel dl Museum Gherdëina possa i mutons chëst ann mudelé nstësc si mandl dla cripl cun l’artista Margareth Mair Daurú.

L’azion criativa de doi ëura scumëncia cun na vijita ala plu vedla criples de Gherdëina che ie da udëi tla mostra tl museum, ulache i mutons possa se ispiré y udëi ora vel’idea per si figura.

Cun la mauta da culëur po’ i mutons daldò mudelé nstësc si figura per la cripl, uniun aldò de si criatività y plajëi.

I mutons possa ala fin mëter ora si criazion tla cripl urientela metuda ora dan l Museum per dut l tëmp d’Avënt o se la tò pea debota a cësa.


Adatà per mutons dai 6 nchin ai 12 ani
Rujeneda: ladin, tudësch, talian
Dates: 4, 7, 11 y 18 de dezëmber 2015, dala 15
Dureda: 2 ëura
Ulà: Museum Gherdëina, Urtijëi
Iscrizions: nchin la 18 dl di dant tl Museum Gherdëina o ti ufizes dla Lies dl Turism de Gherdëina
Da paië ite iel 12 € per mut/a (tl priesc iel laite la vijita meneda y dut l material)