LAD | ITA | DEU | ENG
 

DI NTERNAZIUNEL DI MUSEUMS

Motto 2021 „I museums che dà mpulsc per l daunì”


Program:
Sada 15 de mei: 14 – 18 h
Dumënia 16 de mei: 10 – 18 daviert tres ora


Vijites ala scuvierta de pec da nia se lascé mucé


Ntreda debant!

Tres dut l domesdi vëniel pità per granc y pitli na raida tres duta la sezions dl Museum cun mëinavijites de cumpetënza. Na bela ucajion per mparé a cunëscer da daujin i biei pec de marueia che conta dla furmazion dla Dolomites y dla storia dla jënt de Gherdëina.

L numer dla persones che possa ite al iede ie regulà.
Chiche ulëssa resservé la vijita, possa gën cherdé su danora al numer 0471 797554, o scrì an e-mail a: info@museumgherdeina.it

L numer de partezipanc per uni grupa ie de 6 persones.

Se ncunferton sun vosta vijita!